SkolaTools - admin

za editovanje, administriranje i postavljanje sadržaja na Internet

Stvaranje baze podataka

- Školskih obavštenja (unošenje naslova, sadržaja, datuma i potpisa)

- Školskog kalendara (unošenje datuma za početak i kraj kvartala, praznika, dešavanja i dr.)

- Telefonskog imenika (unošenje imena korisnika i telefonskih brojeva)

- Rasporeda predmeta (po razredima i nastavnicima, kao unos i niza specifičnih atributa)

- Razreda (razredne starešine, učionice, smene, broj učenika, obrazobni profil i dr.)

- Nastavnika (nastavnički aktiv)

Postavljanje sadržaja na Internet

Nakon izrade nekog sadržaja postavljanje na SkolaTools server obavlja se jednostavnim klikom na dugme Postavi...

Pregled postavljenih sadržaja

Odgovara programu SkolaTools - Windows client. Moguće je preuzeti sadržaje sa Interneta ili ako su već jednom preuzeti iz keša.

Korisnički interfejs SkolaTools-admin

Rad sa programom je raspoređen na osam ušica

- TAB 1. Školska obaveštenja
- TAB 2. Tel. imenik i kalendar
- TAB 3. Raspored predmeta
- TAB 4. Raspored časova editor
- TAB 5. Raspored časova prikaz
- TAB 6. Excel tabele
- TAB 7. Škola
- TAB 8. Help

Opis funkcionalnosti tabova opisan je u Help-u aplikacije. Na kraju ovog lista prikazan je Tab 4. koji služi za izradu rasporeda časova.

Izrada rasporeda časova

Najsloženiji deo cele aplikacije. Rapored časova se sastavlja na osnovu stvorene baze podataka predmeta, razreda i nastavnika.

Pri sastavljanju rasporeda časova korisnik ili administror sistema ima ključnu ulogu. Treba da ima veliko iskustvo i mora da poznaje prilike u školi.

Program svestrano pomaže u tim naporima na više načina. Vodi evidenciju o raspoređenim predmetima. Istovremeno se vrši umetanje predmeta u raspored razreda i nastavnika i sl.

Instalacija

Raspakujte SkolaToolsAdmin.zip na željeno mesto HDD računara. Može u Root, Program File itd. (disk C: D: itd.), stim da sa USB-a neće raditi.

Pokrenite program SkolaToolsAdmin.exe iz foldera SkolaTools.

Ukoliko program se ne odaziva (Windows XP), javlja grešku ili određene komponente ne rade, instališite nadogradnju:
Microsoft .NET Framework 3.5.

Ako koristite Windows 7 ili više .NET Framework je već instalisan.

Po pravilu ŠkolaTools-admin koristi samo nekoliko osoba u školi.
Zbog toga instalacija i dogovor oko prava korišćenja (korisnička imena i lozinke) najbolje da se realizuju zajednički sa administratorom sistema.

Administrator sistema

Administriranje i postavljanje sadržaja na SkolaTools server (Internet) može da radi samo osoba koji je posebno zadužen i odgovoran za te poslove.

SkolaTools - admin nije javan i može se otvoriti samo uz posebna ovlašćenja.

Uvoz baze podataka

Prema sadašnjoj praksi škole za čuvanje i obradu podataka uglavnom koriste Excel.

SkolaTools - admin poseduje alate za uvoz i korišćenje već izrađenih tabela (format *.XLSX).

Sažimanje podataka

Pri uvozu, tabele prolaze kroz nekoliko faza normalizacije, radi eliminisanja redundantnosti.

Baze sadrže samo čiste podatke, bez ikakvih formatiranja (boje, tipovi slova i sl.). Takođe ne sadrže podatke koje moguće izračunati na bazi drugih. Predstavljanje podataka i izračunavanja (sabiranja, množenja, filtriranja, izveštaji i slično) su zadatak klijentskih programa (debeli klijenti).

Koristi se kombinacija relacione i hijerarhijske baze podataka. To znači povezivanje tabela sistemom ključeva, a format zapisivanja je XML (hijerarhijska baza).

Pre postavljanja na Internet svi XML fajlovi se sažimaju metodom GZIP.

Na taj način dobijaju se ekstremno mali fajlovi, što značajno ubrzava peruzimanje podataka sa Interneta

Fajlovi i folderi

Ispod foldera SkolaTools nalaze se sledeći folderi:

.start Fajlovi koji se učitavaju prilikom pokretanja programa

_pfolio Portfolijo nastavnika

kal Školski kalendar

obv Školska obaveštenja

tel Telefonski imenik

pod Rasporedi predmeta - glavna baza podataka

rsp Rasporedi časova

Ove foldere ne smete brisati i imena menjati!

Fajlove u folderima nemojte sa drugim programima editovati!

TAB 4. Raspored časova editor